C e l e b r a t e  
      L i f e !      

CA State University Fullerton 50th Anniversary 2007

   
00 President Milton Gordon Pointing to Sign
00 President Milton Gordon Pointing to Sign
01 Diane Eating Birthday Cupcake
01 Diane Eating Birthday Cupcake
02 Diane and Congressman Royce
02 Diane and Congressman Royce
03 Luke Standing
03 Luke Standing
04 Luke Standing Next to Vendors
04 Luke Standing Next to Vendors
DSCN2788.JPG
DSCN2788.JPG
DSCN2789.JPG
DSCN2789.JPG
DSCN2792.JPG
DSCN2792.JPG
DSCN2794.JPG
DSCN2794.JPG
DSCN2796.JPG
DSCN2796.JPG
DSCN2797.JPG
DSCN2797.JPG
DSCN2798.JPG
DSCN2798.JPG
DSCN2801.JPG
DSCN2801.JPG
DSCN2802.JPG
DSCN2802.JPG
DSCN2805.JPG
DSCN2805.JPG
DSCN2807.JPG
DSCN2807.JPG
DSCN2810.JPG
DSCN2810.JPG
DSCN2811.JPG
DSCN2811.JPG
DSCN2817.JPG
DSCN2817.JPG
DSCN2818.JPG
DSCN2818.JPG
DSCN2819.JPG
DSCN2819.JPG
DSCN2822.JPG
DSCN2822.JPG
DSCN2824
DSCN2824
DSCN2825.JPG
DSCN2825.JPG
DSCN2828.JPG
DSCN2828.JPG
DSCN2829.JPG
DSCN2829.JPG
DSCN2834.JPG
DSCN2834.JPG
DSCN2838.JPG
DSCN2838.JPG
DSCN2839.JPG
DSCN2839.JPG
DSCN2840.JPG
DSCN2840.JPG
DSCN2841.JPG
DSCN2841.JPG
DSCN2844.JPG
DSCN2844.JPG
DSCN2845.JPG
DSCN2845.JPG
DSCN2847.JPG
DSCN2847.JPG
DSCN2851.JPG
DSCN2851.JPG
DSCN2852.JPG
DSCN2852.JPG
DSCN2853.JPG
DSCN2853.JPG
DSCN2854.JPG
DSCN2854.JPG
DSCN2855.JPG
DSCN2855.JPG
DSCN2857.JPG
DSCN2857.JPG
DSCN2858.JPG
DSCN2858.JPG
DSCN2859.JPG
DSCN2859.JPG
DSCN2860.JPG
DSCN2860.JPG
DSCN2861
DSCN2861
DSCN2865.JPG
DSCN2865.JPG
DSCN2866.JPG
DSCN2866.JPG
DSCN2868.JPG
DSCN2868.JPG